Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní údaje
RS Pharma s.r.o.
Plzenská 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO: 44114494
IČ DPH: SK2022598567
e-mail: info@laktazan.com
Společnost je zapsána v OR OS Prešov, v odd. Sro., Vložka č. 20071/P
Bankovní spojení: SK50 1100 0000 0026 2816 4552

2. Objednávka
Zákazník si vybere požadované zboží v dané sekci, ve které se toto zboží nachází. V položce zboží se nachází cena zboží, název a složení. V objednávkovém listu kupující vyplní všechny potřebné údaje. Je nutné, aby kupující uvedl v objednávkovém formuláři správnou adresu dodání.

3. Platební podmínky
Platba je možná v rámci dodání zboží v ČR formou dobírky. Pokud se zákazník rozhodne zaplatit bezhotovostní platbou, může si vybrat službu TrustPay nebo PayPal.

4. Zrušení objednávky
Objednávka je závazná v okamžiku odeslání objednávkového formuláře. Objednávku lze zrušit ze strany kupujícího prostřednictvím informace na email: objednavky@laktazan.com do doby odeslání zboží prodávajícím.

Prodávající si vyhrazuje stornování objednávky v těchto případech:

– pokud objednávka neobsahovala potřebné údaje pro její vybavení;
– pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V takovém případě je prodávající povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku, prodávající je povinen zaslat mu ji zpět na jeho účet do 3 kalendářních dnů;
– v případě technických překážek na realizaci objednávky.

5. Odstoupení
V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji, ve znění pozdějších předpisů má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zaslat na email: objednavky@laktazan.com nebo poštovní adresu prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší s tím, že kupující musí zboží vrátit bez zbytečného odkladu prodávajícímu po odeslání odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebované.

Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno nebo částečně spotřebováno. Pokud zboží vráceno kupujícím bude poškozeno, opotřebeno nebo částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající je povinen vrátit kupujícímu plnění, které poskytl prodávajícímu za odebrané zboží, a to do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je také oprávněn vrátit kupujícímu poskytnuté plnění již při vracení zboží.

6. Dodací podmínky
Zboží bude zasláno zákazníkovi do tří pracovních dnů. Ve výjimečných případech může být doba dodání delší.

7. Odpovědnost za vady, reklamace
Zákazník je povinen po převzetí zboží zkontrolovat ho, zda zboží není otevřený nebo jinak vadný, nebo nedošlo k záměně zboží. Při vyskytnutí některé z chyb prodávající napraví vyskytnutí vady.

Reklamace vyřizujeme:
– mailem (e-maily zasílejte na adresu: objednavky@laktazan.com)
– poštou (listy zasílejte na výše uvedenou adresu)

Jakékoliv svá práva a nároky si můžete vůči nám uplatňovat iv rámci alternativního on-line řešeného sporu. On-line řešení sporu zajišťuje Evropská komise a slovenské kontaktní místo řešení sporů on-line (RSO). Stejně i naše nároky vůči vám mohou být uplatněny prostřednictvím evropské platformy. Stížnost můžete podat prostřednictvím platformy řešení sporů on-line (RSO) na stránce:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Využití alternativního řešení sporu šetří peníze a čas, protože vaše stížnost bude vyřízena do 90 dnů a bez značných finančních výdajů. V případě jakýchkoliv problémů nás kontaktujte na info@laktazan.com.

8. Ochrana osobních údajů
Respektujeme vaše soukromí. Vaše osobní údaje neposkytneme žádné třetí osobě a chráníme je před zneužitím. Vaše údaje jsou potřebné pouze pro zaslání zboží.

9. Orgán dozoru
Slovenská obchodní inspekce, Obrancov mieru 6, Prešov 08001, tel. č. 051/7721 597
Regionální úřad veřejného zdravotnictví, Hollého 5, Prešov 08001, tel. č. 051/7580 319
Státní veterinární správa, Levočská 112, Prešov 08001, tel. č. 051/749 3650

Tyto VOP jsou platné od 1.4.2017